ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ

«BIO_ΜΝΗΜΕΣ”: ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ/Ελαιόδεντρα – Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξη ως Υψηλής Αξίας Οικοσυστήματα» με  κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034829 και κωδικό έργου 80412 και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ιόνια Νησιά 2014-2020».