Πακέτα εργασίας

ΠΕ1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Σχεδιασμός. Καθορισμός κριτηρίων για το χαρακτηρισμό των υπεραιωνόβιων ελαιώνων και ελαιόδενδρων – Καταγραφή και σύνδεση των υπεραιωνόβιων ελαιώνων με την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά των περιοχών NATURA 2000, των νήσων Ζακύνθου, Λευκάδας, Κέρκυρας & Παξών

ΠΕ2. Εντοπισμός, καταγραφή και χαρτογράφηση των υπεραιωνόβιων ελαιώνων και ελαιόδενδρων στις περιοχές NATURA 2000 των νήσων: Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κέρκυρα, Παξοί – Διαχρονική παρακολούθηση των μεταβολών με χρήση δορυφορικών δεδομένων – Καταγραφή περιβαλλοντικών και μορφολογικών δεδομένων

ΠΕ3. Δεντροχρονολόγηση επιλεγμένων υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων, με ραδιοχρονολόγηση (C14) (75 δείγματα από υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα), στα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Κέρκυρα και Παξοί.

ΠΕ4. Διερεύνηση ύπαρξης βιοδραστικών ουσιών του παραγόμενου από υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα ελαιολάδου των Ιονίων Νήσων

ΠΕ5. Καταγραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων, σε επιλεγμένους υπεραιωνόβιους ελαιώνες των περιοχών NATURA 2000 ή πλησίον αυτών, των νήσων Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξοί & Ζάκυνθος.

ΠΕ6. Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για την ανάλυση και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων

ΠΕ7. Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, προβολής και οικοτουριστικής αξιοποίησης των υπεραιωνόβιων ελαιώνων των περιοχών NATURA 2000, των νήσων Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κέρκυρα & Παξοί.