Παραδοτέα

ΠΕ1.

Π 1.1:  Αναφορά/ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας για τους (ΥΕ)

Π 1.2: Αναφορά/Μελέτη και σχεδιασμός των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης των υπεραιωνόβιων ελαιώνων – Δημιουργία εγχειριδίου κριτηρίων ΥΕ

Π 1.3: Τεχνική αναφορά: Καταγραφή της ιστορικής/πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου των περιοχών μελέτης ( Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κέρκυρα & Παξοί)

ΠΕ2.

Π 2.1 :Ψηφιακοί και έντυποι χάρτες με τους σημαντικούς μνημειακούς ελαιώνες και ελαιόδεντρα του Ιονίου – Τεχνική αναφορά των διαχρονικών μεταβολών στους υπεραιωνόβιους ελαιώνες.

Π 2.2 :Συμπληρωμένα πρωτόκολλα με τα μορφολογικά στοιχεία των ελαιόδεντρων – Μητρώο μνημειακών ελαιόδεντρων σε ηλεκτρονική μορφή, β) μεταλλικές πινακίδες με τα στοιχεία ταυτότητος του κάθε δέντρου.

ΠΕ3.

Π3.1 :Τεχνική αναφορά (Δεντροχρονολόγηση επιλεγμένων μνημειακών ελαιόδεντρων των νήσων του Ιονίου με ραδιοχρονολόγηση – C14)

Π3.2 :Τεχνική αναφορά για τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δειγμάτων Pressler από ελαιώνες της Ζακύνθου.

Π3.3 :Δημιουργία μοντέλου για τον υπολογισμό της ηλικίας με βάση τη στηθιαία διάμετρο ή την ακτίνα των δέντρων.

ΠΕ4.

Π4.1: Τεχνική Αναφορά περιγραφής συλλογής ελαιοκάρπου και παραλαβής ελαιολάδου και αποτελέσματα των ολικών φαινολικών συστατικών των ελαιόλαδων επιλεγμένων ελαιόδεντρων Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Λευκάδας, Παξών και Κέρκυρας.

Π4.2: Τεχνική Αναφορά Αποτελεσμάτων των υγειοπροστατευτικών ουσιών των ελαιόλαδων επιλεγμένων ελαιόδεντρων Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Λευκάδας, Παξών και Κέρκυρας. Π4.3: Τεχνική Αναφορά Αποτελεσμάτων της αντιοξειδωτικής δράσης των ελαιόλαδων επιλεγμένων ελαιόδεντρων Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Λευκάδας, Παξών και Κέρκυρας.

ΠΕ5.

Π 5.1.: Βιβλιογραφική ανασκόπηση υφιστάμενης γνώσης για την ορνιθοπανίδα σε υπεραιωνόβιους ελαιώνες – Τεχνική αναφορά, καταγραφή χαρτογράφηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορνιθοπανίδας, σε επιλεγμένους υπεραιωνόβιους ελαιώνες των περιοχών NATURA 2000 ή πλησίον αυτών των νήσων Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών & Ζακύνθου.

Π 5.2.: Τεχνική αναφορά, καταγραφή χαρτογράφηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της χλωρίδας και των οικοτόπων, σε επιλεγμένους υπεραιωνόβιους ελαιώνες των περιοχών NATURA 2000 ή πλησίον αυτών των νήσων Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών & Ζακύνθου.

ΠΕ6.

Π 6.1 :Αναφορά καταγραφής και ανάλυσης απαιτήσεων – συνολικές προδιαγραφές (Μ4).

Π 6.2 :Αναφορά προ-επεξεργασίας δεδομένων και δομών διαχείρισης, επιλογή τεχνικών ανάλυσης δεδομένων (Μ8).

Π 6.3 :Μελέτη μεθοδολογιών τεχνητής νοημοσύνης και επεξεργασίας σημάτων αισθητήρων και λοιπού εξοπλισμού (Μ18).

Π 6.4 :Αναφορά ανάλυσης και αποτίμησης των δεδομένων (Μ24).

Π 6.5 :Αναφορά αξιολόγησης διεργασιών εξόρυξης περιβαλλοντικών δεδομένων (Μ30).

ΠΕ7.

Π 7.1 :Ψηφιακοί χάρτες με αποτύπωση της διαδρομής στους υπεραιωνόβιους ελαιώνες και ελαιόδεντρα – Σύνδεση με τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά – Επεξεργασία, προσαρμογή και ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Π 7.2 :Δημιουργία οδηγού απειλών και καλών πρακτικών προστασίας και ανάδειξης για αγρότες, επισκέπτες και εμπλεκόμενους με δραστηριότητες οικοτουρισμού, καταγραφή απειλών και σύνδεση με την ιστορία, τα ήθη, τη γαστρονομία και την πολιτιστική κληρονομιά των Επτανήσων.

Π 7.3: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση διαφόρων ομάδων (αγρότες, εμπλεκόμενοι με δραστηριότητες οικοτουρισμού, μαθητές, επισκέπτες), (STEM education).

Π 7.4: Δημιουργία υλικού προβολής – προώθησης, ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων – Επεξεργασία, προετοιμασία και ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Π7.5: Οργάνωση 2 ημερίδων – 2 εκπαιδευτικών σεμιναρίων – 2 παρουσιάσεων σε σχολεία με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών – κοινοποίηση των αποτελεσμάτων σε 2 συνέδρια αντίστοιχου περιεχομένου